Hosa par mācīšanos no Jāgra

Sporta Avīze 3.oktobris 2017
 
Sporta Avīze
Jaromīrs Jāgrs beidzot atradis komandu, kas vēl vēlas viņa pakalpojumus. Diemžēl tas nav Rīgas “Dinamo”, bet gan "Calgary Flames". Atminējāmies, ka vēl pirms trim gadiem “Dinamo” spēlēja tagadējais Slovākijas Ekstralīgas kluba Trenčīnas “Dukla” uzbrucējs Marcels Hosa, kurš tolaik intervijā “Sporta Avīzei” atzina – visvairāk viņš mācījies tieši no Jāgra.

“Ga­dā, kad spē­lē­ju "New York Rangers", man vārtu gūšanas jo­mā ļo­ti daudz palīdzē­ja Ja­ro­mīrs Jāgrs - viņš kļu­va par ma­nu Lie­lo spē­lē­tā­ju. Mums abiem ar brā­li (Mar­ce­la di­vus ga­dus ve­cā­kais brā­lis Ma­ri­ans Ho­sa tolaik bija jau div­kār­tējs Sten­li­ja kau­sa ieguvējs ar 16 se­zo­nu pie­re­dzi NHL) Ja­ro­mīrs bi­ja bēr­nī­bas die­nu elks, bet te nu es pēk­šņi bi­ju - vie­nā ko­man­dā un vie­nā mai­ņā ar vi­ņu!

Bie­ži vien tre­nē­jā­mies ti­kai di­va­tā - es un viņš. Me­tām uz vār­tiem, ru­nā­jām. No Ja­ro­mī­ra es ie­mā­cī­jos ļo­ti daudz lie­tu, kas man pēc tam ļā­va kļūt par la­bā­ku spē­lē­tā­ju un uz­bru­cē­ju. Viņš rā­dī­ja, kā mest ri­pu, kā iz­vē­lē­ties po­zī­ci­ju. Pro­tams, ga­dās die­nas, kad no­gu­rums ņem virs­ro­ku, ta­ču kopš tā lai­ka vien­mēr cen­šos pa­likt il­gāk pēc tre­ni­ņa, lai pie­strā­dā­tu pie sa­va metie­na - šķī­lie­na, plauk­stas me­tie­na. Ja ne­me­tī­si, tad arī vār­tus ne­gū­si - tā ir vienkār­ša pa­tie­sī­ba. Tā­pēc pie sa­va me­tie­na strā­dā­ju.”