Dzīvesstils

Reebok Speed TR 2.0. Gatavi katram treniņam!
Funkcionālais, spēka, aerobikas vai varbūt ātruma treniņš? Reebok Speed TR 2.0 ir modelis, kas izpildīs jebkuru izaicinājumu! Pastiprināta virsa un speciāli izstrādāta, līpoša zole nodrošinās drošību un komfortu pat visdažādākajās vingrinājumu sērijās.
 
Ce­ļam ar prā­tu
Mēdz teikt, ka kļū­dī­ties ir cil­vē­cī­gi. Ta­ču kļū­das mak­sā dār­gi, jo se­viš­ķi, ja to ce­na ir ve­se­lī­ba. Ti­pis­kā­kās kļū­das, ko pie­ļauj ie­sā­cē­ji un ama­tie­ri pirms vēl ķeras pie svariem.
 
Aijā, žū­žū...
Ka­mēr gu­ļam, mū­su or­ga­nis­mā no­tiek bio­ķī­mis­ki pro­ce­si, tos­tarp gan fi­zis­kā, gan ga­rī­gā at­jau­no­ša­nās. Ar pie­bil­di, ka miegs ir piln­vēr­tīgs un kva­li­ta­tīvs.
 
Kā vi­ņi to da­ra?
Cil­vē­ki ar­vien kar­sti vē­lē­ju­šies, lai pie­pil­dī­tos vi­ņu gai­das un ne­no­tik­tu kaut kas slikts. Kurš gan ne­grib būt veik­smi­nieks?! Bār­das ne­skū­ša­na play-off jeb iz­slēg­ša­nas spē­ļu lai­kā ho­ke­jā, Jaun­zē­lan­des reg­bi­ja iz­la­ses All Black tra­di­ci­onā­lā ma­oru de­ja, ko spor­tis­ti iz­pil­da pirms starp­tau­tis­ka­jām spē­lēm – tie ir ti­kai da­ži no pie­mē­riem, kā at­lē­ti cen­šas pie­vi­li­nāt veik­smi. Lūk, čet­ri stās­ti no spor­tis­tu ik­die­nas.
 
Attīrīties ēdot
Lauvas tiesu piesārņojuma rada tas, ko ēdam un dzeram, ne tikai apkārtējais piesārņojums, sadzīves ķīmija, kosmētika un intensīvs UV starojums. Laimīgā kārtā ir virkne produktu, kas palīdz organismu attīrīt.
 
Ve­se­la ass, ve­sels ķer­me­nis
Mu­gur­kauls ir cil­vē­ka cen­trā­lā ass, uz ku­ru bal­stās viss ķer­me­nis. Ļo­ti sa­rež­ģīts un ju­tīgs me­hā­nisms, par ku­ru pie­nā­cī­gi jā­rū­pē­jas.
 
Sekss – zie­do­jums uz spor­ta al­tā­ra?
Spor­ta Avī­ze no­skaid­ro­ja, kā sports ie­tek­mē sek­su­ali­tā­ti un sek­su­ali­tā­te – spor­tu, kā­dēļ at­lē­ti mēdz ie­vē­rot ga­vē­ni un kas pa­liek pār­i no mūs­die­nu gla­di­ato­riem tad, kad vi­ņi cī­ņas arē­nu pa­met.
 
Bez ķer­me­ņa ap­ma­to­ju­ma – kā?
At­brī­vo­ša­nās no lie­kā ap­ma­to­ju­ma nav ti­kai sie­vie­šu pri­ori­tā­te. Kā­dam hi­gi­ēnas pra­sī­ba, ci­tam vēl­me iz­ska­tī­ties pēc ie­spē­jas la­bāk.
 
Iz­man­to­jam se­zo­nu
Ie­ves­tos pro­duk­tus mēs ēdam prak­tis­ki vi­su cau­ru ga­du, bet va­sa­ra ir īs­tais laiks, kad mak­si­mā­li iz­man­tot to, ko pie­dā­vā dārzs un mežs. Se­zo­na ir īsa, ne­pa­lai­diet ga­rām.
 
Starp gais­mu un tum­su
Va­sa­ras saul­grie­žos, kad vis­ga­rā­ka­jai die­nai se­ko vi­sī­sā­kā nakts, mū­su tau­ta svin Jā­ņus. Tie ir vis­lat­vis­kā­kie un arī iz­paus­mēs... vis­daudz­vei­dī­gā­kie svēt­ki – vie­nam tā ir pa­pil­du brīv­die­na, ot­ram lus­tī­gi dār­za svēt­ki, ci­tam – tau­tas tra­dī­ci­jām un ri­tu­āliem pie­pil­dī­ti svēt­ki. Kā­da tad ir šo svēt­ku pa­tie­sā bū­tī­ba? Kā šo īso, bet īpa­šo lai­ku piln­vēr­tī­gi iz­man­tot?