Dzīvesstils

Basketbolista Kristapa Porziņģa POP! kolekcionāru figūriņa
2018. gada martā grāmatnīcās JĀNIS ROZE un internetveikalā www.jr.lv tirdzniecībā tiek laista basketbolista Kristapa Porziņģa POP! kolekcionāru figūriņa.
 
Iedarbinām dzinējus!
Normunds ir auto fans jau kopš bērnības. Jaunībā apguvis autoatslēdznieka arodu, bet šobrīd šīs prasmes liek lietā vien, apčubinot kādu no trim ģimenes Mini.
 
Pārī ar jauno versiju Reebok CrossFit Nano 8
Divatā ir vieglāk izturēt prasīgo treniņu grūtības. Reebok to labi zina. Par godu gaidāmajai Svētā Valentīna dienai zīmols prezentē sarkanās Reebok CrossFit Nano 8 apavu versijas – versijā viņam un viņai.
 
Reebok Speed TR 2.0. Gatavi katram treniņam!
Funkcionālais, spēka, aerobikas vai varbūt ātruma treniņš? Reebok Speed TR 2.0 ir modelis, kas izpildīs jebkuru izaicinājumu! Pastiprināta virsa un speciāli izstrādāta, līpoša zole nodrošinās drošību un komfortu pat visdažādākajās vingrinājumu sērijās.
 
Ce­ļam ar prā­tu
Mēdz teikt, ka kļū­dī­ties ir cil­vē­cī­gi. Ta­ču kļū­das mak­sā dār­gi, jo se­viš­ķi, ja to ce­na ir ve­se­lī­ba. Ti­pis­kā­kās kļū­das, ko pie­ļauj ie­sā­cē­ji un ama­tie­ri pirms vēl ķeras pie svariem.
 
Aijā, žū­žū...
Ka­mēr gu­ļam, mū­su or­ga­nis­mā no­tiek bio­ķī­mis­ki pro­ce­si, tos­tarp gan fi­zis­kā, gan ga­rī­gā at­jau­no­ša­nās. Ar pie­bil­di, ka miegs ir piln­vēr­tīgs un kva­li­ta­tīvs.
 
Kā vi­ņi to da­ra?
Cil­vē­ki ar­vien kar­sti vē­lē­ju­šies, lai pie­pil­dī­tos vi­ņu gai­das un ne­no­tik­tu kaut kas slikts. Kurš gan ne­grib būt veik­smi­nieks?! Bār­das ne­skū­ša­na play-off jeb iz­slēg­ša­nas spē­ļu lai­kā ho­ke­jā, Jaun­zē­lan­des reg­bi­ja iz­la­ses All Black tra­di­ci­onā­lā ma­oru de­ja, ko spor­tis­ti iz­pil­da pirms starp­tau­tis­ka­jām spē­lēm – tie ir ti­kai da­ži no pie­mē­riem, kā at­lē­ti cen­šas pie­vi­li­nāt veik­smi. Lūk, čet­ri stās­ti no spor­tis­tu ik­die­nas.
 
Attīrīties ēdot
Lauvas tiesu piesārņojuma rada tas, ko ēdam un dzeram, ne tikai apkārtējais piesārņojums, sadzīves ķīmija, kosmētika un intensīvs UV starojums. Laimīgā kārtā ir virkne produktu, kas palīdz organismu attīrīt.
 
Ve­se­la ass, ve­sels ķer­me­nis
Mu­gur­kauls ir cil­vē­ka cen­trā­lā ass, uz ku­ru bal­stās viss ķer­me­nis. Ļo­ti sa­rež­ģīts un ju­tīgs me­hā­nisms, par ku­ru pie­nā­cī­gi jā­rū­pē­jas.
 
Sekss – zie­do­jums uz spor­ta al­tā­ra?
Spor­ta Avī­ze no­skaid­ro­ja, kā sports ie­tek­mē sek­su­ali­tā­ti un sek­su­ali­tā­te – spor­tu, kā­dēļ at­lē­ti mēdz ie­vē­rot ga­vē­ni un kas pa­liek pār­i no mūs­die­nu gla­di­ato­riem tad, kad vi­ņi cī­ņas arē­nu pa­met.