Ce­ļam ar prā­tu

Sporta Avīze 14.oktobris 2017
 
Edmunds Brencis
Mēdz teikt, ka kļū­dī­ties ir cil­vē­cī­gi. Ta­ču kļū­das mak­sā dār­gi, jo se­viš­ķi, ja to ce­na ir ve­se­lī­ba. Ti­pis­kā­kās kļū­das, ko pie­ļauj ie­sā­cē­ji un ama­tie­ri pirms vēl ķeras pie svariem.

Kon­sul­tē­ja Ma­reks Osov­skis, fizio­te­ra­peits

Ie­sil­dī­ša­nās. Ša­jā zi­ņā vis­bie­žāk pie­ļau­tā kļū­da - ie­nāk zā­lē, no­met ja­ku un uz­reiz me­tas zem stie­ņiem. Op­ti­mā­li bū­tu veikt spe­ci­fis­kos vē­de­ra pre­ses, sā­nu mus­ku­la­tū­ras un dzi­ļās mus­ku­la­tū­ras sti­mu­lā­ci­jai do­mā­tos ie­sil­dī­ša­nās vin­gro­ju­mus un tad no­nākt līdz sva­riem. Svar­cē­lājs Vik­tors Ščer­ba­tihs ie­sil­dī­jās pat pus­stun­du, iz­stai­pot un iz­gro­zot kat­ru lo­cī­ta­vu.

Teh­nis­ki pa­reizs vin­gro­ju­mu iz­pil­dī­jums. Sva­rī­gi sa­prast kat­ru vin­gro­ju­mā ie­tver­to kus­tī­bu un ļaut ķer­me­nim pie tās pie­rast, tā vie­šot pār­lie­cī­bu par se­vi. Tad, kad ju­tī­sie­ties dro­ši un pil­nī­bā pār­val­dī­siet vin­gro­ju­mu, ce­ļa­mo sva­ru var pa­lie­li­nāt.

Ne­pār­spī­lēt. Slo­dze jā­sa­mē­ro ar ķer­me­ņa ie­spē­jām. Lie­la­jiem mus­ku­ļiem, pie­mē­ram, kā­ju, sē­žas, krū­šu, at­jau­no­ša­nās pe­ri­ods ilgst līdz pat 72 stun­dām, tur­klāt ar no­tei­ku­mu, ka pa­rei­zi ēd, iz­gu­ļas, ne­lie­to al­ko­ho­lu. Ja to ne­ie­vē­ro, šo lai­ku dro­ši var rei­zi­nāt ar di­vi. Vēl viens fak­tors - pēc fi­zis­kās slo­dzes jā­būt pa­tī­ka­mai gan­da­rī­ju­ma sa­jū­tai. Slik­ta dū­ša un gal­vas­sā­pes ir sig­nāls, ka vis­a kā bi­jis par daudz.

Pa­rei­za el­po­ša­na. Vien­mēr iz­el­po­jiet, kad ir sma­gi, res­pek­tī­vi, kad tiek veikts vin­gro­jums. Ce­lie­ties augš­ā no pie­tu­pie­na - iz­el­po­jiet, spie­diet gu­ļus - iz­el­po­jiet. Ne­pa­rei­za el­po­ša­na var iz­rai­sīt asins­spie­die­na pa­aug­sti­nā­ša­nos, asins­va­du plī­ša­nu, pro­vo­cēt asins­ri­tes trau­cē­ju­mus, kā arī pa­lie­li­nāt spie­die­nu uz skrie­me­ļiem un starp­skrie­me­ļu dis­kiem.

Aiz­sarg­jos­ta. Ce­ļot vieg­lā­kus sva­rus, pa­pil­du eki­pē­jums nav ne­pie­cie­šams, jo, se­vi pā­rāk bie­ži no­sai­tē­jot, ķer­me­nis ne­tre­nē­jas. To­ties, ja gri­bas pār­bau­dīt, cik lie­lu sva­ru var pa­celt, aiz­sarg­jos­ta ir ob­li­gā­ta, it se­viš­ķi, iz­pil­dot pie­tu­pie­nus.