Bez ķer­me­ņa ap­ma­to­ju­ma – kā?

Sporta Avīze 15.jūlijs 2017
 
Shutterstock
At­brī­vo­ša­nās no lie­kā ap­ma­to­ju­ma nav ti­kai sie­vie­šu pri­ori­tā­te. Kā­dam hi­gi­ēnas pra­sī­ba, ci­tam vēl­me iz­ska­tī­ties pēc ie­spē­jas la­bāk.

Kon­sul­tē Dr. Ani­ta Ābe­lī­te, der­ma­to­lo­ģe

At­brī­vo­ša­nās no lie­kā ap­ma­to­ju­ma nav ti­kai sie­vie­šu pri­ori­tā­te. Kā­dam hi­gi­ēnas pra­sī­ba, ci­tam vēl­me iz­ska­tī­ties pēc ie­spē­jas la­bāk.

De­pi­lā­ci­ja ir me­to­de, ku­ras lai­kā lik­vi­dē­jam tos ma­ti­ņus, kas ir virs ādas, res­pek­tī­vi, ma­ta fo­li­ku­la ne­tiek bo­jā­ta. Sa­vu­kārt epi­lā­ci­ja no­zī­mē at­brī­vo­ša­nos no pil­nī­gi vis­a ma­ta, arī tā sak­nī­tes. Tā­dēļ epi­lā­ci­ja ir efek­tī­vā­ka par de­pi­lā­ci­ju, bet ne­no­zī­mē at­brī­vo­ša­nos no ne­vē­la­mā ap­ma­to­ju­ma uz vis­iem lai­kiem. Kat­ra no turp­māk ap­rak­stī­ta­jām pro­ce­dū­rām ir jā­at­kār­to at­ka­rī­bā no ma­tu aug­ša­nas āt­ru­ma.

Epi­lā­ci­jas me­to­des

Par vis­efek­tī­vā­ko me­to­di tiek uz­ska­tī­ta lā­ze­re­pi­lā­ci­ja. To veic ar spe­ci­ālas apa­ra­tū­ras pa­lī­dzī­bu. Lā­ze­ra gais­mas avots ie­dar­bo­jas uz ma­tā un tā fo­li­ku­lā eso­šo pig­men­tu - ma­tu sī­po­la struk­tū­ras tiek uz­kar­sē­tas un aiziet bo­jā trīs ne­dē­ļu lai­kā. Jo tum­šā­ki ma­ti, jo la­bāks efekts, kas gan ne­tiek sa­sniegts tū­lī­tē­ji. Pro­ce­dū­ra jā­at­kār­to pie­cas līdz sep­ti­ņas rei­zes.

Me­to­des plu­si: pro­cess nav ilgs; var veikt jeb­ku­rā ķer­me­ņa zo­nā, iz­ņe­mot ap acīm; ilg­stošs efekts - no vie­na līdz trim mē­ne­šiem at­ka­rī­bā no zo­nas, kur ma­ti­ņi tiek lik­vi­dē­ti; ma­ti­ņi pēc pro­ce­dū­ras ne­ie­aug; ar kat­ru nā­ka­mo pro­ce­dū­ras rei­zi ma­ti­ņi at­aug aiz­vien ma­zāk un daudz plā­nā­ki; ar šo me­to­di tiek ār­stē­ti arī ie­au­gu­ši ma­ti. Me­to­des mī­nu­si: pro­ce­dū­ra ir ne­daudz ne­pa­tī­ka­ma, pēc tās āda var būt ju­tī­gā­ka, ie­spē­jams īs­lai­cīgs ap­sār­tums. Lā­ze­re­pi­lā­ci­ju ne­drīkst veikt, ja cil­vēks sirgst ar cu­ku­ra di­abē­tu, kon­sta­tē­ta on­ko­lo­ģis­ka sa­slim­ša­na, ja tiek lie­to­ti ļo­ti spē­cī­gi me­di­ka­men­ti, pie­mē­ram, anti­dep­re­san­ti vai fo­to­ju­tī­gi me­di­ka­men­ti, kā arī, ja ir vī­ru­sa vai stru­tai­nas in­fek­ci­jas ap­strā­dā­ja­ma­jā zo­nā.

Kā ot­ra efek­tī­vā­kā me­to­de no­mi­nē­ja­ma fo­to­epi­lā­ci­ja. Iz­man­to gais­mas viļ­ņus, kas ie­dar­bo­jas uz ma­tu, iz­jau­cot tā fo­li­ku­lu.

Me­to­des plu­si: ma­zāk sā­pī­ga ne­kā lā­ze­re­pi­lā­ci­ja; ma­ti­ņi pēc pro­ce­dū­ras ne­ie­aug. Me­to­des mī­nu­si: efekts nav tik il­gno­tu­rīgs. Kontr­in­di­kā­ci­jas ir tie­ši tā­das pa­šas kā lā­ze­re­pi­lā­ci­jai.

Ie­priekš ap­lū­ko­tās me­to­des pie­mē­ro­tas tum­šu ma­ti­ņu īpaš­nie­kiem. Ja jā­lik­vi­dē gai­ši, sir­mi vai ru­di ma­ti, il­gno­tu­rī­gu efek­tu ie­spē­jams sa­sniegt, iz­man­to­jot elek­tro­epi­lā­ci­jas me­to­di. Tās lai­kā ma­ta fo­li­kuls tiek iz­nī­ci­nāts ar elek­tris­kās strā­vas pa­lī­dzī­bu.

Me­to­des plu­si: efekts līdz četr­ām ne­dē­ļām. Me­to­des mī­nu­si: ļo­ti sā­pī­ga, tā­dēļ jā­lie­to anes­te­zē­jo­šie lī­dzek­ļi; var vei­do­ties ie­kai­sums; ma­ti­ņi pēc at­kār­to­tām pro­ce­dū­rām var ie­augt, kā arī var vei­do­ties rēt­au­di vie­tās, kur ma­ti­ņi tiek lik­vi­dē­ti.

Vie­na no ie­dar­bī­gā­ka­jām me­to­dēm ir arī bio­epi­lā­ci­ja jeb vak­sē­ša­na. Iz­man­to cie­to jeb kar­sto vas­ku, sil­to jeb sve­ķai­no vas­ku, mīk­sto jeb auk­sto vas­ku, arī me­du un cu­ku­ru. Vas­ka slā­nis tiek uz­klāts uz ādas un ar īpa­šu pa­pī­ra slok­sni no­rauts pre­tē­ji ma­ti­ņu aug­ša­nas vir­zie­nam.

Me­to­des plu­si: efekts līdz trim ne­dē­ļām; ma­ti­ņi, kas at­aug, ir smal­kā­ki un re­tā­ki. Me­to­des mī­nu­si: pa­stāv ie­au­gu­šu ma­ti­ņu risks, jo smal­kam ma­tam ir grū­tāk iz­augt cau­ri ādas virs­kār­tai; ne­pa­tī­ka­ma.

Efek­ti­vi­tā­tes zi­ņā daudz ne­at­pa­liek arī epi­lā­ci­ja ar epi­la­to­ru. Ma­tiņš tiek iz­rauts ar vi­su sak­nī­ti, tā­dē­jā­di nā­ka­mie aug smal­kā­ki. Me­to­des pluss: trīs ne­dē­ļas var ne­uz­trauk­ties par nā­ka­mo pro­ce­dū­ru. Me­to­des mī­nuss: ļo­ti sā­pī­ga, it se­viš­ķi, ja epi­lē pa­du­ses, kur āda ir īpa­ši ju­tī­ga; ma­ti­ņi bie­ži ie­aug.

De­pi­lā­ci­jas me­to­des

De­pi­lā­ci­ja ar krē­miem. Lik­vi­dē re­dza­mos ma­ti­ņus, tos vien­kār­ši iz­šķī­di­not. Pirms de­pi­lā­ci­jas krē­ma lie­to­ša­nas no­teik­ti jā­iz­la­sa lie­to­ša­nas in­struk­ci­ja un strik­ti jā­ie­vē­ro tā tu­rē­ša­nas il­gums uz ādas. Pār­tu­rēts lī­dzek­lis var iz­rai­sīt ie­kai­su­ma re­ak­ci­ju, pat ļo­ti spē­cī­gu kon­tak­tder­ma­tī­tu. Ma­tu ne­būs, bet arī āda ne­būs ve­se­la. Ar krē­mu var ap­strā­dāt vis­as zo­nas, jo ir gan se­jai, gan ķer­me­nim do­mā­ti lī­dzek­ļi.

Me­to­des plu­si: ne­sā­pī­ga; ātr­a. Me­to­des mī­nu­si: var kai­ri­nāt ju­tī­gu ādu; efekts īs­lai­cīgs - glu­da āda ne il­gāk par da­žām die­nām.

Vis­vien­kār­šā­kais, ātr­ākais un lē­tā­kais, bet diem­žēl vis­ne­efek­tī­vā­kais veids, kā at­brī­vo­ties no lie­kā ap­ma­to­ju­ma, ir skū­ša­na. Ma­ti­ņi at­aug ļo­ti ātr­i, tur­klāt mēdz būt asi. Lai ne­sa­vai­no­tu ādu, ma­ti­ņi jā­skuj to aug­ša­nas vir­zie­nā. Vis­la­bāk skū­ša­nos veikt du­šā vai uz­reiz pēc iz­nāk­ša­nas no tās, kad āda ir at­tī­rī­ta, bet ma­ti­ņi kļu­vu­ši mīk­stā­ki.

Pēc ik­vie­nas no mi­nē­ta­jām pro­ce­dū­rām uz ādas jā­uz­klāj no­mie­ri­nošs krēms, ku­ru sa­stā­vā ir, pie­mē­ram, dek­so­pan­te­nols. Spe­ci­ālais ādas kop­ša­nas lī­dzek­lis jā­lie­to vis­maz vie­nu, di­vas die­nas.