Ogu laiks klāt!

Sporta Avīze 12.jūnijs 2017
 
F64
Jū­nijs un jū­li­ja pirm­ā pus­e ir ze­me­ņu laiks, īs­tais brī­dis, kad šīs gar­dās, mi­ne­rāl­vie­lām un vi­ta­mī­niem ba­gā­tās ogas bau­dīt pil­nām mu­tēm. Šo­reiz esam pa­rū­pē­ju­šies par sal­dum­mī­ļiem – lūk, trīs vieg­li un va­sa­rī­gi ze­me­ņu de­ser­ti.

Svai­gā ze­me­ņu - sie­ra kū­ka

Ne­pie­cie­ša­mās sa­stāv­da­ļas krē­mam:

500 g Mas­car­po­ne sie­ra;

200 g skā­ba krē­ju­ma;

300 g svai­gu ze­me­ņu;

20 g že­la­tī­na;

120 g cu­ku­ra.

Pa­mat­nei:

300 g svies­ta ce­pu­mu;

100 g bal­tās šo­ko­lā­des;

100 g svies­ta.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vis­pirms sa­ga­ta­vo kū­kas pa­mat­ni. Sa­dru­pi­na vai sa­blen­dē ce­pu­mus ar šo­ko­lā­di, pie­vie­no is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā at­lai­di­nā­tu mīk­stu svies­tu un vi­su pa­ma­tī­gi sa­mī­ca, līdz iz­vei­do­jas vien­da­bī­ga ma­sa. Ga­ta­vo ce­pu­mu ma­su kār­to kū­kas for­mas pa­mat­nē.

Nā­ka­mais so­lis ir krē­ma pa­ga­ta­vo­ša­na. Krū­zē ie­ber že­la­tī­nu, pie­vie­no 1/4 glā­zes auk­sta ūdens un ļauj uz­briest. Tik­mēr ze­me­nes sa­blen­dē ko­pā ar cu­ku­ru. Krū­zi ar uz­brie­di­nā­to že­la­tī­nu liek bļo­di­ņā ar kar­stu ūde­ni un mai­sa, līdz tas kļūst šķidrs, bez grau­di­ņiem, tad pie­vie­no ze­me­ņu ma­sai un rū­pī­gi sa­mai­sa. Ze­me­ņu ma­su sa­jauc ar Mas­car­po­ne sie­ru un skā­bo krē­ju­mu un ga­ta­vo mai­sī­ju­mu lej uz pa­mat­nes un liek le­dus­ska­pī vis­maz uz da­žām stun­dām. Tor­tes trau­kam vē­lams uz­likt vā­ku vai pār­klāt ar vir­tu­ves plē­vi, lai kū­ka ne­pie­sū­cas ar ci­tu ēdie­nu smar­žu. Ie­tei­cams at­stāt le­dus­ska­pī līdz nā­ka­ma­jai die­nai.

Ze­me­ņu zu­pa ar ru­mu

Sa­stāv­da­ļas:

1 kg ze­me­ņu;

200 g cu­ku­ra;

0,05 l gai­šā ru­ma.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: ze­me­nes sa­blen­dē ar cu­ku­ru (tā dau­dzums var mai­nī­ties at­ka­rī­bā no ze­me­ņu sal­du­ma - jo sal­dā­kas ogas, jo ma­zāk cu­ku­ra ne­pie­cie­šams). Sa­blen­dē­ta­jai ma­sai pie­vie­no ru­mu, sa­mai­sa un lej glā­zēs.

Va­fe­les ar sal­dē­ju­mu un ze­me­nēm

Ne­pie­cie­ša­mās sa­stāv­da­ļas:

25 g svai­ga rau­ga;

200 g iz­kau­sē­ta svies­ta;

0,5 l sil­ta pie­na;

0,5 l ūdens;

600 g mil­tu;

1 ēdam­ka­ro­te va­ni­ļas cu­ku­ra;

4 olu bal­tu­mi;

4 olu dzel­te­nu­mi;

svai­gas ze­me­nes.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: vis­pirms iz­kau­sē svies­tu, tad bļo­dā sa­mai­sa rau­gu ar pie­nu un ūde­ni. Sa­kuļ olu dzel­te­nu­mus, līdz tie vei­do pu­tas, un pie­vie­no va­ni­ļas cu­ku­ru. Ar ro­ku sa­mai­sa vi­su ko­pā, pie­vie­no­jot mil­tus. At­se­viš­ķā bļo­dā sa­kuļ olu bal­tu­mus stin­grās pu­tās, ie­ci­lā mīk­lā un pie­vie­no iz­kau­sē­to svies­tu. Ļauj mīk­lai at­pūs­ties 30 mi­nū­tes, ka­mēr pa­rā­dās gai­sa bur­bu­ļi.

Uz­kar­sē va­feļ­pan­nu, uz­lej mīk­lu un cep 3 līdz 6 mi­nū­tes, ka­mēr va­fe­le iz­ce­pu­sies zel­tai­ni brū­na. Pa­sniedz sil­tas ko­pā ar sal­dē­ju­mu un svai­gām ze­me­nēm.