Dzīvesstils

Ne glu­ži apo­gejs, bet diez­gan tu­vu
Jē­dzie­nu su­per­fo­od, kas lat­vis­ki va­rē­tu ska­nēt kā ener­ģē­tis­ki spē­cī­gi ēdie­ni, pa­sau­lē pa­zīst jau ap­tu­ve­ni 20 ga­du. Ša­jā ka­te­go­ri­jā ie­kļau­tas arī či­a sēk­las un vēl vai­rā­ki ci­ti pro­duk­ti, kas Lat­vi­jā pa­rā­dī­ju­šies sa­lī­dzi­no­ši ne­sen, bet jau pa­gu­vu­ši no­pel­nīt te­ju brī­num­pro­duk­tu sta­tu­su. Pel­nī­ti?
 
Vel­dze iz­slā­pu­šai ādai
Ūdens ir ne ti­kai jā­dzer, bet arī jā­lie­to ār­īgi, jo se­viš­ķi ga­da sil­ta­jos mē­ne­šos, kad uz ādu ie­dar­bo­jas tā­di stre­so­ri kā sau­le un pa­stip­ri­nā­ta svī­ša­na. Do­do­ties ik­die­nas gai­tās, der pa­ķert līdz­i iz­smi­dzi­nā­mo ter­mā­lo ūde­ni.
 
Vineta un Laura. Māte un meita
Šodien – Mātes diena. 2014. gada maijā rakstījām par sportistiem un viņu mammām – arī par Lauru un Vinetu Ikauniecēm. Abas secina – viņām kopīgs vienmēr labs garastāvoklis, spēja pajokot un labdabīgi paķircināt.
 
Bērzu sulas: trīs gardi kokteiļi
Pavasara dzēriens numur viens ir bērzu sulas. Ja apnicis dzert bērzu sulu vien, bet pagrabā vai ledusskapī vēl palikuši gana daudz krājumu, var pagatavot kādu atsvaidzinošu un interesantu kokteili. Piedāvājam trīs kokteiļus dažādām gaumēm un dzīves situācijām.
 
Sports vs stress
Stress ir neatņemama katra cilvēka dzīves sastāvdaļa - pilnīgs miers valda tikai mūža mājās.
 
Muzikālais sports jeb Tavs palīgs austiņās
Gadiem ilgi mērķtiecīgi pētījumi ir apliecinājuši, ka mūzika var būt lielisks palīgs kā profesionāliem sportistiem, tā amatieriem – būtībā jebkuram, kurš sporto. Ar ko tas skaidrojams?